Všeobecné podmínky

Obchodní podmínky

společnosti SYRMAX s.r.o.,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Žitná 1670/5, PSC:110 00, IČ:26116936,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 71563


I. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky (dále jen "Podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti SYRMAX s.r.o. jako ubytovatele (dále jen Ubytovatel) a Ubytovaného vzniklá na základě smlouvy o ubytování nebo v její souvislosti (dále jen Smlouva).

Práva a povinnosti sjednaná ve Smlouvě odlišně od těchto Podmínek mají před zněním Podmínek přednost.


II. Uzavření smlouvy a storno podmínky

Ubytovatel se na základě uzavřené Smlouvy zavazuje poskytnout Ubytovanému přechodně ubytování v ubytovacích zařízeních Ubytovatele na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování a Ubytovaný se zavazuje zaplatit Ubytovateli za ubytování a za služby spojené s ubytováním cenu za ubytování (dále jen Cena).

Smlouva vzniká na základě objednávky Ubytovaného (rezervace) okamžikem přijetí objednávky ze strany Ubytovatele (potvrzení rezervace) a zaplacení, případně zajištění platby, Ceny ubytování za níže uvedených podmínek.  

Příslušné přijetí objednávky je ze strany Ubytovatele zasláno Ubytovanému elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou Ubytovaným.

Součástí potvrzení je shrnutí objednávky Ubytovaného a tyto Podmínky ve formě přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni objednávky a takto přiložené jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy.

a) Flexibilní rezervační podmínky:

Flexibilní rezervace musí být zaručena platnou platební kartou. Držitelem platební karty musí být Ubytovaný. Předmětná platební karta poskytnutá jako záruka může být předautorizována na částku do celkové ceny za 1 den Ubytování, aby byl zajištěn dostatek finančních prostředků na pokrytí rezervačních a storno nákladů. 

Storno sjednaného ubytování je třeba provést písemně emailovou zprávou na adresu Ubytovatele info@yourpraguehotels.com nejpozději do 48 HODIN přede dnem zahájení sjednaného ubytování. Pokud Ubytovaný nezruší rezervaci ve shora uvedeném termínu nebo se nedostaví k ubytování, je Ubytovaný povinen zaplatit Ubytovateli cenu ubytování za jeden den ubytování jako storno poplatek.

b) Podmínky rezervace bez možnosti zrušení:

Rezervace bez možnosti zrušení ubytování vyžaduje nevratnou zálohu ve výši 100 % z částky Ceny ubytování, která musí být zaplacena prostřednictvím platební karty Ubytovaného v den provedení rezervace.

V případě zrušení, změny nebo v případě nedostavení se k ubytování do ubytovacího zařízení Ubytovatele slouží celková zaplacená částka jako storno poplatek a žádná část platby nebude za žádných okolností Ubytovanému vrácena. Ubytovaný bere na vědomí, že na vrácení zaplacené částky nevzniká právní nárok, a to z žádného důvodu.

 

III. UBYTOVACÍ ŘÁD A UBYTOVACÍ PODMÍNKY

Ubytovatel se zavazuje zajistit Ubytovanému příslušný pokoj v den příjezdu od 14.00 hodin.

Ubytovaný je povinen vyklidit a opustit příslušný pokoj v den odjezdu do 12:00 hod. v den odjezdu. 

Kouření ve všech prostorách ubytovacích zařízení Ubytovatele zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu je Ubytovaný povinen zaplatit Ubytovanému pokutu 250,- EUR jako poplatek za extra úklid. Kouření je možné pouze na Ubytovatele k tomu určených místech.

Ubytovaný je odpovědný za veškeré škody způsobené v pokoji a jiných prostorách ubytovacího zařízení během svého pobytu a zavazuje se uhradit náklady na opravy, výměnu nebo extra úklid.  

Ubytovaný je dále povinen zaplatit za další služby, které mu budou poskytnuty během jeho pobytu, pokud nejsou v souladu se Smlouvou hrazeny v rámci Ceny. Za účelem zajištění těchto plateb je Ubytovatel oprávněn k předautorizaci (zablokování) příslušné částky na platební kartě Ubytovaného  

Mezi 22:00 a 6:00 je ve všech prostorách ubytovacího zařízení doba nočního klidu. Je přísně zakázáno chování, které vede k vyrušování ostatních hostů z nočního klidu, zejména hlasitý poslech televize nebo hudby, hlasité diskuse v místnostech nebo na chodbách a další rušivé způsoby chování. V případě závažného porušení tohoto pravidla je Ubytovaný povinen zaplatit Ubytovateli pokutu až do výše 400,- EUR. V nezbytných případech přivolá Ubytovatel z důvodu takového jednání Ubytovaného policii.

Zvířata nejsou v hotelu akceptována. V případě, že se Ubytovaný dostaví k ubytování do ubytovacího zařízení se zvířetem, nebude ubytován a zaplacená částka za ubytování mu nebude vrácena. 

Ubytovatel si vyhrazuje právo zrušit rezervaci bez předchozího upozornění i po obdržení plné částky v případě, že se dozví o jakémkoli podvodu nebo nezákonné činnosti související s platbou za rezervaci od banky Ubytovaného. Úpravy rezervace nejsou povoleny.  

Přidělený pokoj a prostory ubytovacího zařízení mohou užívat pouze osoby uvedené na přihlašovací kartě. Ubytovaný je povinen chovat se k ostatním hotelovým hostům ohleduplně a dodržovat ubytovací řád a pokyny pracovníků Ubytovatele. Děti mladší 18 let musí být během pobytu v ubytovacím zařízení vždy pod dohledem dospělé osoby. 

 Zaměstnanci Ubytovatele a další jím pověřené osoby jsou oprávněny vstupovat do pokoje Ubytovaného během jeho pobytu, a to i v době nepřítomnosti Ubytovaného, za účelem úklidu, doplnění předmětů používaných Ubytovaným, výměny ručníků a ložního prádla, jakož i za účelem provedení nezbytných oprav a údržby zařízení a systémů. 


IV. Cena a platební podmínky 

Cena za ubytování představuje cenu za poskytnutí ubytování Ubytovanému v příslušném hotelovém pokoji Ubytovatelem a poskytnutí ve Smlouvě sjednaných služeb od data příjezdu do ubytovacího zařízení do data odjezdu. 

Cena je splatná v plné výši bez ohledu na to, zda ubytovaný pokoj a ubytování skutečně využije. Výše Ceny platí ke dni uzavření Smlouvy. Ubytovatel je oprávněn zvýšit nebo snížit Cenu v případě jakýchkoli změn nebo zavedení nových daní nebo jiných poplatků. 

Ubytovaný je povinen zaplatit Cenu ubytování v případě flexibilní rezervace v plné výši předem, nejpozději v den příjezdu při zahájení ubytování. 

V případě prodloužení doby ubytování je Ubytovaný povinen uhradit příslušnou částku nejpozději 1 den před zahájením čerpání prodloužené doby ubytování.  

V případě neuhrazení příslušné platby je Ubytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a ubytování Ubytovanému neposkytnout. Platby za doplňkové služby jsou platby za služby, které nejsou obsaženy v Ceně ubytování, např. poplatky za parkování, ceny snídaně, poplatky za pozdní odjezd, místní poplatky apod. Ubytovatel přijímá platby v českých korunách nebo eurech v hotovosti, převodem, platebními či kreditními kartami.  

 

V. Odpovědnost Ubytovatele a Ubytovaného

Ubytovaný je povinen zkontrolovat přidělený pokoj ihned po příjezdu. Veškeré a jakékoli závady zjištěné při této prohlídce je povinen neprodleně nahlásit Ubytovateli na recepci hotelu a jakékoli další závady je povinen nahlásit neprodleně po jejich zjištění. V případě zjištění podstatných vad pokoje, které nelze okamžitě odstranit, poskytne Ubytovatel Ubytovanému jiný pokoj stejného standardu. Podmínky odpovědnosti Ubytovatele za způsobenou újmu a výše její náhrady jsou dány příslušnými právními předpisy. Ubytovatel nenese odpovědnost za prodlení s poskytnutím ubytování způsobené vyšší mocí nebo událostmi, které brání nebo na delší dobu znemožňují Ubytovateli poskytnout ubytování, jako jsou stávky, přírodní katastrofy a rozhodnutí orgánů veřejné moci.  

Ubytovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození cenností, hotovosti nebo jiných cenných věcí Ubytovaného neuložených v zabezpečeném trezoru na pokoji nebo na recepci ubytovacího zařízení.  


VI. Ukončení Smlouvy 

Ubytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Ubytovaný nezaplatí včas Cenu za ubytování, a to v případě, že dlužná částka má být zcela nebo zčásti uhrazena před datem příjezdu Ubytovaného do ubytovacího zařízení Ubytovatele

Ubytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností v případě, že Ubytovaný porušuje závažným způsobem ubytovací řád Ubytovatele nebo povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.  

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nevzniká ubytovanému jako spotřebiteli právo na odstoupení od smlouvy o ubytování uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.   


VII. Závěrečná ustanovení 

V případě rozporu mezi Smlouvou a těmito Podmínkami mají přednost ustanovení Smlouvy. Ubytovatel může pověřit třetí osobu plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, přičemž v takovém případě Ubytovatel odpovídá Ubytovanému za řádné plnění povinností třetí osobou. 

Práva a povinnosti ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky.  

Ubytovaný má právo podat návrh na mimosoudní řešení případného sporu s Ubytovatelem určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce (ČOI)

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je orgán dozoru nad ochranou spotřebitele, jednající v souladu se zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy. Internetové stránky České obchodní inspekce jsou www.coi.cz.


VIII. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Ubytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 26. dubna 2016, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Pro účely plnění Smlouvy a z důvodu plnění zákonných povinností zpracovává Ubytovatel tyto osobní údaje: jméno a příjmení Ubytovaného a ubytovaných osob, datum narození, číslo cestovních dokladů a VISA (v případě potřeby), státní příslušnost a adresu bydliště, platební údaje Ubytovaného. Pro účely realizace rezervace zpracovává Ubytovatel tyto osobní údaje: e-mailovou adresu a telefonní číslo Ubytovaného a osobní požadavky, získané od Ubytovaného.  

Ubytovatel bude osobní údaje zpracovávat manuálně i automatizovaně prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Ubytovatelem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou ukládány po nezbytně nutnou dobu tak, jak to ukládá a umožňuje právní řád ČR.  

Subjekt údajů má právo kdykoli požadovat informace o způsobu zpracování svých osobních údajů uložených u Ubytovatele, o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly předány a o účelu uložení.

Ubytovaný má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným Ubytovatelem, právo na jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.

V případě, že se Ubytovaný domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně, může si stěžovat u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Ubytovatele ve věci ochrany osobních údajů: sales@yourpraguehotels.com

 

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1.3.2024 a ruší předchozí znění obchodních podmínek, přičemž jsou k dispozici na internetových stránkách Ubytovatele: www.michelangelograndhotel.com, www.hotelromaprague.com, www.hotelcaesarprague.com, www.hotelpraga1prague.com, www.hotelgalileoprague.com, www.resort-beach-novazivohost.com. Ubytovatel je oprávněn tyto Podmínky jednostranně měnit či doplňovat, přičemž pro vzájemná práva a povinnosti Ubytovatele a Ubytovaného platí vždy znění Podmínek účinné ke dni uzavření Smlouvy.